به گزارش پایان تیتر، اسامی طوایف ایل قاجار برگرفته از کتاب« خیرات الحسان » نوشته« اعتمادالسلطنه محمدحسن خان وزیر»

اسامی طوایف ایل قاجار

منبع : هستان

انتهای پیام/