به گزارش پایان تیتر ؛ علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان اظهار کرد: فرهنگ دینی ما بر تولید ثروت و کار سفارش دارد مدرسه ها و دانشگاه باید فرهنگ مورد احتیاج در این مقطع را ترویج کنند.

وی اضافه کرد: آنچه تکمیل اقتصادمقاومتی هست فرهنگ سازی شغل و ثروت هست، اقتصاد مقاومتی یعتی خانوار روستا وشهری تقویت نماییم تا خود راعزت مند اداره کند مسیله دشواری نیست می توان آن را جلو برد.

وی اظهار کرد: در استان سه هدف دنبال کردیم اول مثلث توسعه اقتصادی که با امامان جمعه و نمایندگان مجلس و کارآفرینان جلو میرود.

وی از کم توحهی به کار آفرینان انتقادکرد وگفت هرفردی در این بخش جهادمی کند.

رزم حسینی اظهارکرد: دربخش دوم مدل خاص استان که فعال کردن  معین های اقتصادی از سال۹۳ هست که موفق بود و مقام معظم رهبری دوبار از ان یاد کردتد که اقتصاد مقاومتی مدل ما در کرمان اجرا گردید، دولت نیز تایید کرده ما دنبال تبلیغ نابجا نیستیم دنبال تعنیق ان هستیم خودم در آغاز کار امید دارم نبودم ولی میبینم کارموفقی بوده که باکمک امامن حمعه وفرمانداران پژوهشگر گردید.

استاندار کرمان تاکید کرد: معین اقتصادی منوجان کار خوبی آغاز کرده برای موفقیت باید دولت پشتیبان درست کنیم یعنی مسئولان دولتی استان پشتیبانی جدی کنند.

 

استاندار کرمان تصریح نمود: کاری دراستان انجام می گردد جهاد اقتصادی هست ، زبان ما قاصر هست از عظمت این اقدامات انجام شده ما باید از نیروی مردمی مساجد برای تعالی مردم استفاده نماییم ، اگر رابطه با مردم انجام نشود آینده روشنی پیش روی ملت ما نخواهدبود خشکسالی ها مصرفانه استفاده کردن اب اینده ما را تهدیدمی کند.