معاون پارلمانی رییس جمهور گفت:الگوی قراردادهای نفتی که در هیئت دولت تصویب شده و شرایط عمومی برای اجرای قراردادها براساس سیاست های ابلاغی و اسناد بالادستی است.

به گزارش پایان نیوز، حسینعلی امیری با اشاره به تصویب الگوی قراردادهای نفتی در هیئت دولت و بررسی آن در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین گفت:قراردادهای نفتی در دنیا مدل های متفاوتی دارد و هر کشوری از لحاظ ساختار قانون اساسی و شرایط داخلی کشور مدلی را برای قراردادهای نفتی خود انتخاب می کند.

معاون پارلمانی رییس جمهور با بیان اینکه قرارداد نفتی موردی بسته می شود و آنچه که در هیئت دولت مصوب شده شرایط عمومی قراردادها است،افزود:درجلسه هیئت دولت رییس جمهور از وزیرنفت درخواست کرد،که درخصوص تهیه الگوی قراردادهای نفتی گزارشی ارائه دهد و آقای زنگنه گزارش جامعی از نحوه بررسی شرایط عمومی قراردادها،مطالعات تطبیقی صورت گرفته و استماع نظرات منتقدان ارائه کرد و آنچه که در هیئت دولت تصویب شده شرایط عمومی قرارداداها بر اساس سیاست های ابلاغی و اسناد بالا دستی است.

رییس مجلس با استفاده از بازوی خود به نام هیئت تطبیق مصوبات قراردادها را بررسی می کند

امیری با اشاره به اینکه انعقاد قرارداد امری اجرایی بوده و نه تقنینی و قضاوتی،ادامه داد:براساس قانون اساسی تمامی اجراییات برعهده دولت است،قانون اساسی برای تصمیمات و مصوبات دولت یک ناظر قضایی که دیوان عدالت اداری و یک ناظر قانونی که رییس مجلس شورای اسلامی بوده،مشخص کرده است.

رییس مجلس ناظر قانونی قراردادهای جدید نفتی است

وی با بیان اینکه شرایط عمومی قراردادها با تصویب دولت به رییس مجلس تقدیم می شود،یادآور شد:رییس مجلس با استفاده از بازوی خود به نام هیئت تطبیق مصوبات قراردادها را بررسی می کند و درصورت مغایرت با قانون رییس مجلس اشکال را به دولت تذکر می دهد و دولت یا بازنگری کرده یا اقدام لازم را در جهت تامین نظر رییس مجلس انجام می دهد.

معاون پارلمانی رییس جمهور با اشاره به اینکه رییس مجلس ناظر قانونی قراردادهای جدید نفتی است،تصریح کرد:جنس قراردادهای جدید نفتی اجرایی است./
انتهای پیام