به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی پایان تیتر ؛ حاضر در مراسم افتتاحیه دومین جشنواره فجر صنعت های دستی که امروز در خانه هنرمندان برگزار شد؛ بهمن نامور مطلق، معاون صنعت های دستی سازمان میراث فرهنگی، صنعت های دستی و گردشگری در حاشیه برپایی مراسم افتتاحیه و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دومین جشنواره فجر صنعت های دستی  ۴۰۰ اثر را در فراروی دید عموم قرار داده هست.

معاون صنعت های دستی سازمان میراث فرهنگی اظهار کرد: ما خوشحال هستیم که جشنواره فجر صنعت های دستی نهادینه می گردد. سال کنونی سال دوم برپایی جشنواره فجر صنعت های دستی هست، بنابر این هنرهای اصیل ایرانی فجر خودشان را تصاحب کردند.

نامور مطلق در مورد تفاوت جشنواره فجر صنعت های دستی با سایر جشنواره های دیگر،تصریح کرد: جشنواره های دیگر تخصصی می باشند و روی یک مبحث و حرفه خاص تمرکز میکنند. این در حالی هست که جشنواره فجر صنعت های دستی بیلان فعالیت های یک ساله را به نمایش میگذارد؛ یعنی فجر به شکلی جشنواره جشنواره های صنعت های دستی هست و معدل کل معاونت صنعت های دستی سازمان میراث فرهنگی و فعالین عرصه صنعت های دستی هست.

وی دنبال کرد: جشنواره فجر صنعت های دستی یک مسابقه و نمایشگاه هست و با توجه به آنکه اسم هنرمندان شرکت داده شده مشخص هست، مخاطب های توان دارند آنان را شناسایی کنند و در جای دیگر یا در همینجا با آنان مربوط گردند. با توجه به اینکه خانه هنرمندان مکان عرضه هنرهای پیشرفته هست به نظر می آید برپایی جشنواره صنعت های دستی فجر رابطه شایسته ای میان هنرهای پیشرفته و صنعت های دستی برقرار می کند.

معاون صنعت های دستی سازمان میراث فرهنگی در بخش دیگری از سخنانش در مورد میزان تبلیغات جشنواره فجر صنعت های دستی، اظهار کرد: ما در بین هنرمندان اطلاع رسانی داشتیم، اما شما توجه کنید برای جشنواره فیلم فجر نزدیک به  ۱۵ میلیارد و برای جشنواره تجسمی فجر  یک و نیم میلیارد اختصاص شده هست، اما بودجه اختصاص داده شده به جشنواره فجر کمتر از  ۱۰۰ میلیون تومان هست و به طبع امکان فعالیت های تبلیغی ما بسیار کم هست. امید داریم جشنواره فجر صنعت های دستی نیز در آینده نهادینه گردد و ارزش ویژه ای به آن اختصاص دهند تا بتوانیم تبلیغات کافی دارا باشیم.