دخترکی ۸ ساله به دست شیطان قطعه قطعه شد و شیطان بعد از به دام افتادن به قتل های دیگری نیز اعتراف کرد.

به گزارش پایان نیوز؛ روز ۲۸خرداد ماه خبر گم شدن آتنا اصلانی دختر بچه پارس آبادی از توابع مغان استان اردبیل در فضای مجازی از جمله تلگرام پخش شد و والدین این کودک از مردم درخواست کمک برای پیدا شدن دخترشان را کردند.
با انتشار این خبر پلیس جستجوی خود را برای پیدا کردن آتنا شروع کرد و بعد از پیدا کردن سرنخ هایی پرده از یک جنایت توسط مرد ۴۲ ساله به نام اسماعیل جعفرزاده برداشته شد.

تایید آزار و اذیت جنسی آتنا از سوی قاتل

پلیس جسد آتنا را را در بشکه ای در پارکینک منزل متهم کشف کرد.

با اعترافاتی که از متهم پرونده گرفته شد قاتل به دو قتل دیگر در سال‌های گذشته هم اعتراف کرد، در این بین خبر آزار و اذیت جنسی آتنا توسط قاتل یک بار دیگر یاد ستایش قریشی دختر بچه افغان در ورامین را در یاد مردم زنده کرد.

ﻣﺮﺩ ﺭﻧﮕﺮﺯ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺁﺗﻨﺎﺑﯽﺧﺒﺮ ﺍﺳﺖ . ﺣﺎﻝ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽﻫﺎﯼ ﭘﻠﯿﺴﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺍﻭ ۵ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮﺩﮎﺭﺑﺎﯾﯽ، ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺑﻪﻋﻨﻒ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ۵ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪﺷﺪﻥ ﺩﺧﺘﺮﺑﭽﻪ ﺧﺮﺩﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻣﺮﺩ ﺭﻧﮕﺮﺯ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﺟﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ.

ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ، ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﭘﺎﺭﺱﺁﺑﺎﺩ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ : ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺎﺯﺟﻮﯾﯽ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﯽ ﻣﯽﮐﺮﺩ ﻭ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﺪ ﭼﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺗﻨﺎ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ، ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﺭﺳﯽﻫﺎﯼ ﮔﺴﺘﺮﺩه ﻭ ﺷﺒﺎﻧﻪﺭﻭﺯﯼ ﻭ ﺑﺎﺯﺑﯿﻨﯽ ﺣﺪﻭﺩ۶۰ﺳﺎﻋﺖ ﻓﯿﻠﻢ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦﻫﺎﯼ ﻣﺪﺍﺭﺑﺴﺘﻪ ﺟﺎﯼ ﺷﮑﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﺗﻨﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻐﺎﺯه ﺍﻭ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه ﻭ ﻭﯼ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺭﺍ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﻣﯽﮐﺮﺩ .

ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﭘﻠﯿﺲ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﯽﮔﻨﺎه ﺍﺳﺖ .

ﺍﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽﺩﻫﺪ: ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺕ ۲ ﺑﺎﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﻣﻐﺎﺯه ﻭ ﻣﺤﻞ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻈﻨﻮﻥ ﭘﺮﻭﻧﺪه ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪ. ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺭﺍﻫﯽ ﺁﻧﺠﺎ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺳﺮﻧﺨﯽ ﺑﻪﺩﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪ . ﭘﺮﻭﻧﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﺍﯼ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﺦ ﻣﻬﻤﯽ ﺭﺳﯿﺪﯾﻢ. ﺭﻭﺯ ۱۹ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺩﺭﺳﺖ ۲۲ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺎﺟﺮﺍﯼ ﮔﻢ ﺷﺪﻥ ﺁﺗﻨﺎ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ، ﺧﺎﻧﻢ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺟﻌﻔﺮﺯﺍﺩه ﺩﺭ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﭘﺎﺭﮔﯿﻨﮏ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﻣﻈﻨﻮﻥ ، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮﯼ ﮔﻨﺪﯾﺪه ﺍﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺭﺍ ﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺁﻧﻬﺎ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﻣﺤﻞ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﮐﺮﺩه ﻭ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻥ، ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻣﻈﻨﻮﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻌﻔﺮﺯﺍﺩه ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺑﻮﺩه ﺍﺳﺖ، ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺮﺩه ﻭ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﺍﺩه ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .

ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻣﺮﺩ ﺭﻧﮕﺮﺯ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺎﺭﮐﯿﻨﮓ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﭘﺎﺭﮎ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺩﺭ ﯾﮏ ﮐﻮﭼﻪ ﻓﺮﻋﯽ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﻣﺤﻞ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﺁﻥ ﻣﻐﺎﺯﻩﺍﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﺎﺭﮐﯿﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﻮﺩ . ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﺭﮐﯿﻨﮓ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻣﺮﺩ ﺭﻧﮕﺮﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩه ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺩﺭﻭیش ﺭﺍ ﺁﻧﺠﺎ ﭘﺎﺭﮎ ﮐﻨﺪ .ﻋﺼﺮ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ﺗﯿﺮﻣﺎه، ﺗﯿﻢﻫﺎﯼ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻭﺍﺭﺩ ﭘﺎﺭﮐﯿﻨﮕﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻣﯽﺭﻓﺖ ﺳﺮﻧﺦﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﺑﭽﻪ ﮔﻤﺸﺪه ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﭘﯿﺪﺍ ﺷﻮﺩ .

ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﭘﺎﺭﮐﯿﻨﮓ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺸﮑﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪﺍﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺖ . ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ﺑﺸﮑﻪ ﺑﺎﺯ ﺷﺪ، ﺩﺍﺧﻞ ﺁﻥ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺧﺎﮎ ﺑﻮﺩ. ﺍﻣﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﺧﺎﮎ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﺯﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﯿﺴﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺭﺳﯿﺪﻧﺪ . ﺩﺍﺧﻞ ﮐﯿﺴﻪ ﯾﮏ ﮔﻮﻧﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﮎ ﭘﺎﺭﭼﻪﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻧﺪ . ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻥ ﺯﯾﭗ ﺳﺎﮎ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺟﺴﺪ ﺑﯽﺟﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮﺑﭽﻪ ﮔﻤﺸﺪه ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﻥ ﭘﯿﺪﺍ ﺷﺪ . ﺑﺮﺭﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﺍﺩﮐﻪ ﻣﺪﺕﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﺍﻭﻣﯽﮔﺬﺭﺩ ﻭ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه ﺑﻮﺩ، ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺭﺳﯿﺪه ﺍﺳﺖ.

قاتل آتنا یک قاتل سریالی است

دادستان پارس آباد در مورد قاتل اظهار داشت: حس شم قضایی ما در این پرونده ما را با این مواجه کرد که ما با قتل سریالی مواجه هستیم و اگر برخی مواقع اطلاع رسانی نشده یا اطلاع رسانی به موقع انجام نشده و بصورت ناقص بوده از این حیث بود.

 پزشکی قانونی، آثار آزار و اذیت جنسی بر آتنا را تایید کرد

ناصر عتباتی، دادستان عمومی و انقلاب استان اردبیل گفت: پس از بررسی‌های انجام شده سرانجام نتیجه تحقیقات پزشکی قانونی “آتنا اصلانی” دختر معصوم ۷ ساله پارس‌آبادی مشخص شد و در نهایت تیم پزشکی آثار آزار و اذیت جنسی را تأیید کرد.

با انتشار این خبر موجی از واکنش های مردمی،هنرمندان و مسئولان نسبت به این قتل در رسانه ها و مجامع عمومی و فضای مجازی منتشر شد و همگی خواستار رسیدگی سریع به این پرونده بودند تا شاید به اندکی از آلام خانواده آتنا را کاهش دهد و هم به نوعی پیشگیری از وقوع جرایم مشابه باشد.

پرویز پرستویی و مهتاب کرامتی از جمله هنرمندانی بودند که به این جنایت واکنش نشان دادند.

نیازمند آموزش‌های لازم در مدرسه و صداوسیما هستیم

قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت طی یادداشتی در واکنش به قتل آتنا اصلانی در پارس‌آباد نوشت:آرزو می‌کردم هرگز در کشورم شاهد این حوادث تلخ و دلخراش نباشم، اما آرزو یک چیز است و واقعیت‌ چیز دیگری.

به‌یقین برخورد قاطع، سریع و بدون مماشات قضایی با افرادی که متعرض کودکان معصوم می‌شوند، در کاهش این آسیب اجتماعی موثر بوده و البته مطالبه مردم است، اما قطعا کافی نیست.

داستان غم انگیز آتنای عزیز، بار دیگر ثابت کرد در کنار برخوردهای قاطع قضایی، با توجه به اقتضائات فرهنگی، نیازمند توجه به سلامت روان در جامعه و ترویج آموزش‌های لازم در مقاطع سنی و تحصیلی از طریق والدین، نظام آموزشی و رسانه‌ها، به‌ ویژه صداوسیما هستیم. فراموش نکنیم زخم‌های برجای مانده از چنین حوادثی، به آسانی التیام نمی‌یابد.

 رسیدگی سریع به پرونده آتنا موجب کاهش آلام مردم می شود

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در واکنش به قتل دردناک آتنا اصلانی در اینستاگرام خود نوشت:حادثه قتل دردناک و غم انگیز آتنای عزیز و معصوم، قلب ملت ایران را جریحه دار و غم بزرگی را بر دل همه ما وارد کرد. این مصیبت اندوه‌بار را به پدر و مادر شریف و داغدارش و همه ملت ایران به ویژه مردم متدین پارس آباد صمیمانه تسلیت می گویم و از خدواند بزرگ برای همگان صبر و اجر مسألت دارم.

بدون تردید رسیدگی فوری به این جنایت هولناک و مجازات قاطع جنایتکار این فاجعه توسط قوه قضاییه، موجب کاهش آلام مردم صبور ایران به ویژه خانواده آتنای بی گناه و عزیز خواهد شد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم در پستی در صفحه رسمی اینستاگرام خود به حادثه قتل آتنا واکنش نشان داد و نوشت: حادثه تلخ قتل دختر نازنین، آتنا اصلانی، دل‌های همه ملت شریف ایران را داغدار و اندوهگین کرده است. چهره معصومانه و نگاه پاک این کودک، تلخی و تاثر از مرگ جانکاهش را، بیشتر و ناگوارتر می کند. همه ما در غم و اندوه از دست دادنش به همراه خانواده محترم و عزیزش محزون و متاسف هستیم.

ضمن اظهار همدردی و تسلیت این حادثه تلخ، از خداوند متعال برای خانواده محترم و به ویژه مادر داغدارش و همچنین مردم بزرگوار پارس آباد صبر و شکیبایی مسئلت می‌کنم. قوه قضاییه در اسرع وقت و با دقت به پرونده این جنایت رسیدگی کند.

پروردگار روح پاک آتنای عزیز را قرین رحمت خویش قرار دهد.

دستور فوری رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده آتنا

آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه خطاب به رئیس کل دادگستری استان اردبیل دستور فوری برای رسیدگی به پرونده آتنا اصلانی داد.

در این پیام آمده است: با ابراز تأسف و تأثر از وقوع جنایت اخیر در آن استان، لازم است با نظارت دقیق جنابعالی این پرونده با سرعت و خارج از نوبت مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد تا ضمن تسریع در مجازات قانونی مرتکب، موجبات تسلی آلام خانواده داغدار و مردم شریف منطقه نیز فراهم شود.

نتیجه اقدامات در اسرع وقت به حوزه ریاست اعلام شود.

دادستان اردبیل هم بر اساس دستور رئیس قوه قضاییه در رابطه با رسیدگی سریع به پرونده آتنا اصلانی را مورد تاکید قرار داد و گفت: وفق دستور ریاست محترم قوه قضاییه و ریاست محترم دادگستری کل استان، پرونده به صورت فوق العاده در حال رسیدگی است و در مرحله تحقیقات تکمیلی قرار دارد.

وی از مردم خواست که به شایعات منتشره پیرامون این حادثه در فضای مجازی توجه نکنند و فقط به اخبار منعکس شده از سوی مراجع قضایی استناد کنند، مطابق قانون روند تحقیقات پرونده‌های کیفری محرمانه است و کسی نمی‌تواند در خصوص این مسائل اظهار نظر، گمانه زنی یا شایعه سازی کند.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: طبق قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات، شایعه پراکنی و تنش آفرینی پیرامون یک پرونده جرم محسوب شده و مستوجب تعقیب کیفری است و انتظار می‌رود عموم مردم و اصحاب رسانه در اطلاع رسانی‌ها و کسب اخبار این موضوع را مدنظر قرار دهند.

انتهای پیام/