سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت کیمیا خودرو به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

به گزارش پایان تیتر، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت کیمیا خودرو در شعبه چهارم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.

در حال تکمیل…