به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی پایان تیتر، دکتر منصور کیایی با اشاره به کاهش سن سوء استفاده مواد در کشور اظهار کرد: عاملان مخاطره آمیز روانی و بهداشت روان کودکان و نوجوانان از علل گرایش سنین پایین به استفاده مواد است. متاسفانه در گزارش هایی که منتشر شده است، «اضطراب» یکی از عمده ترین علل مخاطره آمیز گزارش گردیده است. شاید سبب اینکه در بین نوجوانان استفاده داروهایی مثل ترامادول افزایش پیدا کرده است، ذی ربط به متغیرهای بهداشت روان است.

وی دنبال کرد: دومین سبب کاهش سن استفاده مواد، متغیرهای اجتماعی می باشند که برخی از آنان مثل فقر، طلاق والدین، اعتیاد والدین و بدسرپرستی بیشترین تاثیر را دارند و به طور اساسی این مورد ها جزء مخاطرات زمینه ای برای گرایش دانش آموز و نوجوان به استفاده مواد گزارش گردیده است. بدیهی است وقتی عاملان مخاطره آمیز اجتماعی در خانواده گزارش می گردد و تشدید می گردد، گرایش به مواد نیز زیادتر می گردد.

مدیر کل دفتر نگهدارى در مقابل عارضه های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش از خرده فرهنگ ها به عنوان سبب دیگری برای گرایش نوجوانان به سمت استفاده مواد و اعتیاد یاد و اظهارکرد: گرایش به استفاده ماده مخدر “گل” مدیر کل دفتر نگهدارى در مقابل عارضه های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش از خرده فرهنگ ها به عنوان سبب دیگری برای گرایش نوجوانان به سمت استفاده مواد و اعتیاد یاد و اظهارکرد: گرایش به استفاده ماده مخدر “گل” توان دارد بجز علل اجتماعی و خانوادگی، علل خرده فرهنگی نیز داشته باشد. از گذشته استفاده حشیش یک مشی خرده فرهنگی بود و رایج شدن گل بخصوص در کلانشهرها نیز نشان می دهد باید به علل خرده فرهنگی بویژه در میان جوانان و تاثیرش به گرایش به استفاده توجه نماییم.

وی در مورد دیگر علل کاهش سن سوء استفاده مواد در کشور گفته بود: گسترش شبکه های اجتماعی از علل رشد استفاده مواد می باشند این شبکه ها سواد خطر پذیری کودکان و نوجوانان را افزایش داده اند زیرا با کودکان و نوجوانانی مواجه هستیم که از آگاهی و سواد بیشتری در مورد انواع مواد و رفتارهای مخاطره آمیز آن در قیاس با نسل گذشته شان بهره مند می باشند یعنی نوجوانان امروز از چه طور استفاده کردن مواد آگاهی بیشتری دارند. شبکه های اجتماعی اگر با نظارت والدین نباشند، زمینه ساز این می باشند که کودکان و نوجوانان، بدون طرح سوال بتوانند اطلاعات ذی ربط به استفاده مواد را به دست بیاورند.

کیایی که در طرحی رادیویی گفت وگو می کرد، به کارهای آموزش و پرورش برای مبارزه با استفاده مواد در مدرسه ها و محصلین اشاره نمود و اظهار کرد: در مدرسه ها در هر سه دوره تحصیلی تعلیم پیشگیری عرضه می گردد.

انتهای پیام