رییس سازمان امور مالیاتی گفت: موارد فرار مالیاتی در کشور به میزان ۱۳ هزار میلیارد تا ۳۰ هزار میلیارد تومان است.

به گزارش  پایان نیوز ، سید کامل تقوی نژاد در برنامه تلویزیونی اقتصاد ایران در خصوص مالیات و برنامه هایی که در این بخش اجرا شده است اظهار داشت:درحال حاضر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی درکشور حدود ۷درصد است که درمقایسه با کشورهای توسعه یافته رقم پایینی به شمار می رود .

رییس سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: پبش بینی این نسبت درپایان برنامه ششم توسعه ۱۱درصد است که با اجرای برنامه هابی مثل گسترش و منطقی سازی پایه های مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی، شفاف سازی اقتصاد و هدفمندسازی معافیت ها می بایست این رقم را محقق ساخت.
وی تصریح کرد:موارد فرار مالیاتی در کشور به میزان ۱۳ هزار میلیارد تا ۳۰ هزار میلیارد تومان است.
رییس سازمان امور مالیاتی کشور همچنین اجرای قانون مالیات برارزش افزوده را یکی از مهمترین گام های نظام مالیاتی برای شفاف سازی اقتصاد برشمرد و گفت: با اجرای این قانون قادرهستیم از مرحله ای که کالا تولید یا وارد کشور می شود تا سایر مراحل را زنجیره به زنجیره رصد کرد و گردش مالی مربوط به آن را مورد ارزیابی قرار داد که این فرآیند به نوعی یک نظام خودکنترلی محسوب می شود.
تقوی نژاد اظهارکرد: درحال حاضر نظام مالیاتی به سمت مکانیزه شدن تمام فرآیندها درحرکت است و غالب فرآیندها از ارایه اظهارنامه گرفته تا رسیدگی و پرداخت مالیات بصورت الکترونیکی انجام می شود.
 انتهای پیام/