فرار کردن همواره به عنوان واکنش طبیعی بدن در مقابل ترس تعریف و مطرح شده است اما این واکنش طبیعی در عالم خواب تعابیر متفاوتی دارد.

به گزارش پایان تیتر، یکی از واکنش‌های طبیعی انسان در زمان ترسیدن با عنوان فرار شناخته می‌شود.

انسان با فرار کردن تلاش می‌کند که خود را از خطر برهاند اما به راستی فرار کردن در خواب نیز چنین معنایی دارد؟

پایان تیتر: تعبیر خواب

امام صادق(ع) خواب فرار کردن را چنین تعبیر کرده است:«گریختن در خواب اگر بدون فریاد و زاری باشد، دلیل شادی و سرور است» اما اگر چنین خوابی «با زاری همراه باشد نشانگر مصیبت است.»

ابن سیرین گریختن در خواب را نشانه رستگاری می‌داند.برخی از معبرین نیز خواب فرار کردن را نشانه پیروزی بر دشمن تعبیر می‌کنند.

او می‌گوید: «اگر ببینی به داخل خانه فرار کردی و درِ آن را قفل نکردی و آن خانه به خانه دیگری چسبیده بود، یـعـنـی از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی، یا اگر بیمار باشی بهبود پیدا خواهی کرد».

جابر مغربی می‌گوید :«اگر کسی در خواب دید که مردان از زنان فرار می‌کردند،نشانه ترس بسیار زیاد بیننده خواب است.
انتهای پیام/