بلیت اتوبوس درجه دو برای مسیر همدان – ملایر به قیمت ۱۲ هزار تومان است.

به گزارش  پایان نیوز ، قیمت انواع بلیت اتوبوس برای مسیر های مختلف در کشور به شرح زیر است:

مبدا مقصد معمولی درجه ۲ درجه یک Vip 30 نفره Vip 25 نفره
یزد ابرکوه ۸۰,۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰
یزد اردکان ۶۵,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰ ۳۳۵,۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰
یزد بافق ۹۵,۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰
یزد تفت ۶۵,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰ ۳۳۵,۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰
یزد خاتم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
یزد طبس ۱۲۰,۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۵۰۵,۰۰۰ ۶۰۵,۰۰۰
یزد مهریز ۸۰,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰
یزد یزد ۰ ۲۰۵,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰ ۳۳۵,۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰
همدان اسدآباد ۰ ۰ ۱۸۵,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
همدان تویسرکان ۵۰,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
همدان ملایر ۵۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰
همدان نهاوند ۵۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰ ۲۹۵,۰۰۰
همدان همدان ۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰
هرمزگان بندرعباس ۱۷۰,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰ ۴۴۵,۰۰۰ ۶۲۰,۰۰۰ ۷۴۵,۰۰۰
هرمزگان بندرلنگه ۱۷۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰ ۵۰۵,۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰
هرمزگان حاجی آباد ۰ ۳۲۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰ ۵۷۵,۰۰۰ ۶۹۵,۰۰۰
هرمزگان قشم ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۶۰,۰۰۰
هرمزگان میناب ۱۵۵,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰ ۵۷۵,۰۰۰ ۶۹۵,۰۰۰
مرکزی آستانه ۰ ۸۵,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰
مرکزی آشتیان ۳۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
مرکزی اراک ۳۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰
مرکزی تفرش ۳۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰
مرکزی توره ۰ ۰ ۱۴۵,۰۰۰ ۰ ۲۴۰,۰۰۰
مرکزی خمین ۴۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
مرکزی خنداب ۰ ۰ ۱۵۵,۰۰۰ ۰ ۰
مرکزی دلیجان ۳۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰
مرکزی ساوه ۲۵,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰
مرکزی شازند ۰ ۰ ۱۴۰,۰۰۰ ۰ ۲۲۰,۰۰۰
مرکزی شهراب ۰ ۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۰ ۰
مرکزی فرمهین ۰ ۰ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
مرکزی محلات ۳۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰
مرکزی میلاجرد ۰ ۹۵,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰
مرکزی کمیجان ۰ ۹۵,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰
مازندران آمل ۳۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰
مازندران بابل ۳۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰
مازندران بابلسر ۴۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰
مازندران بهشهر ۴۵,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
مازندران تنکابن ۵۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
مازندران چالوس ۴۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
مازندران رامسر ۶۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
مازندران رویان ۰ ۰ ۱۴۵,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
مازندران رینه ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۰
مازندران ساری ۴۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰
مازندران سوادکوه ۰ ۰ ۱۴۰,۰۰۰ ۰ ۰
مازندران قائمشهر ۰ ۰ ۱۴۰,۰۰۰ ۰ ۰
مازندران محمودآباد ۰ ۰ ۰ ۱۸۵,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
مازندران نمک آبرود ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مازندران نور ۰ ۰ ۱۴۵,۰۰۰ ۰ ۰
مازندران نوشهر ۴۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
مازندران نکا ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰
لرستان ازنا ۵۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰
لرستان الشتر ۰ ۰ ۲۱۵,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
لرستان الیگودرز ۵۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰
لرستان بروجرد ۵۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰
لرستان پلدختر ۶۵,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰ ۳۳۵,۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰
لرستان خرم آباد ۶۵,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
لرستان دورود ۶۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
لرستان رومشگان ۰ ۰ ۲۴۵,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰
لرستان زاغه ۰ ۰ ۱۹۰,۰۰۰ ۰ ۳۰۰,۰۰۰
لرستان نورآباد ۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
لرستان کوهدشت ۷۰,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰ ۴۲۵,۰۰۰
گیلان آستارا ۶۰,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
گیلان آستانه اشرفیه ۰ ۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰
گیلان املش ۵۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
گیلان بندر کیاشهر ۰ ۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰
گیلان بندرانزلی ۳۵,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰
گیلان چابکسر ۰ ۰ ۱۸۵,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
گیلان رحیم آباد ۰ ۰ ۱۸۵,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
گیلان رشت ۳۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰
گیلان رضوانشهر ۰ ۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
گیلان رودبار ۰ ۰ ۱۴۰,۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰
گیلان رودسر ۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
گیلان سیاهکل ۰ ۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
گیلان شاندرمن ۰ ۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
گیلان صومعه سرا ۳۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰
گیلان طوالش ۰ ۰ ۱۸۵,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
گیلان فومن ۳۵,۰۰۰ ۰ ۱۵۵,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰
گیلان لاهیجان ۳۵,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰
گیلان لنگرود ۳۵,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰
گیلان ماسال ۰ ۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
گیلان هشتپر ۰ ۰ ۱۸۵,۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
گیلان کلاچای ۰ ۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
گلستان آزادشهر ۶۰,۰۰۰ ۰ ۲۱۰,۰۰۰ ۰ ۰
گلستان بندر گز ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
گلستان ترکمن ۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
گلستان علی آباد ۶۰,۰۰۰ ۰ ۱۸۵,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
گلستان گالیکش ۰ ۰ ۲۲۰,۰۰۰ ۰ ۰
گلستان گرگان ۵۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
گلستان گنبدکاووس ۰ ۰ ۲۱۵,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
گلستان مینودشت ۰ ۰ ۲۲۰,۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰
گلستان کردکوی ۰ ۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۰ ۰
گلستان کلاله ۰ ۱۵۵,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰
کهگیلویه و بویراحمد دهدشت ۰ ۳۸۵,۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰ ۶۰۵,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰
کهگیلویه و بویراحمد گچساران ۱۴۵,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۵۰۵,۰۰۰ ۶۰۵,۰۰۰
کهگیلویه و بویراحمد یاسوج ۰ ۲۶۵,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ ۵۷۵,۰۰۰
کرمانشاه اسلام آباد ۰ ۰ ۲۹۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۵۰۵,۰۰۰
کرمانشاه پاوه ۶۵,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰ ۴۴۵,۰۰۰
کرمانشاه جوانرود ۸۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰
کرمانشاه سرپل ذهاب ۸۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰
کرمانشاه صحنه ۶۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰
کرمانشاه قصرشیرین ۸۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰
کرمانشاه کرمانشاه ۶۵,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰
کرمانشاه کنگاور ۶۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰ ۳۳۵,۰۰۰
کرمان انار ۰ ۲۱۵,۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰
کرمان بم ۱۲۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۵۶۵,۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰
کرمان جیرفت ۱۲۵,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰ ۶۰۵,۰۰۰ ۶۴۵,۰۰۰
کرمان رستم آباد ۰ ۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۰ ۰
کرمان رفسنجان ۹۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰ ۵۳۵,۰۰۰
کرمان سیرجان ۱۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ ۵۷۵,۰۰۰
کرمان شهر بابک ۱۱۰,۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰ ۵۳۵,۰۰۰
کرمان کرمان ۱۱۰,۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ ۵۷۵,۰۰۰
کردستان بانه ۸۰,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰
کردستان بیجار ۵۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰
کردستان دیواندره ۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰ ۲۹۵,۰۰۰
کردستان سقز ۹۵,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
کردستان سنندج ۶۵,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰
کردستان قروه ۵۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
کردستان مریوان ۷۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰ ۴۵۵,۰۰۰
کردستان کامیاران ۶۵,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
قم قم ۲۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
قزوین قزوین ۳۵,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
فارس آباده ۸۰,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰ ۴۲۵,۰۰۰
فارس ارسنجان ۰ ۲۱۵,۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰ ۴۶۵,۰۰۰
فارس استهبان ۱۱۰,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰ ۵۳۵,۰۰۰ ۶۴۵,۰۰۰
فارس اقلید ۷۰,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰ ۴۲۵,۰۰۰
فارس جهرم ۱۲۰,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۵۰۵,۰۰۰ ۶۰۵,۰۰۰
فارس داراب ۱۲۰,۰۰۰ ۰ ۳۹۵,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰
فارس سروستان ۰ ۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ ۵۷۵,۰۰۰
فارس سعادت شهر ۰ ۲۱۵,۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰ ۴۶۵,۰۰۰
فارس سیوند ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۰۵,۰۰۰
فارس شیراز ۱۰۵,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰ ۳۳۵,۰۰۰ ۴۷۵,۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
فارس فسا ۱۱۰,۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰ ۵۳۵,۰۰۰ ۶۴۵,۰۰۰
فارس فیروزآباد ۹۵,۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰ ۴۴۵,۰۰۰
فارس لارستان ۰ ۰ ۴۳۰,۰۰۰ ۶۰۵,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰
فارس مرودشت ۸۵,۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰ ۳۳۵,۰۰۰ ۴۷۵,۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
فارس نورآباد ۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۵۰۵,۰۰۰ ۶۰۵,۰۰۰
فارس نی ریز ۱۲۰,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۵۰۵,۰۰۰ ۶۰۵,۰۰۰
فارس کازرون ۱۲۰,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰ ۵۳۵,۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰
سیستان و بلوچستان ایرانشهر ۱۵۵,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰ ۴۴۵,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
سیستان و بلوچستان چابهار ۲۱۵,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰ ۵۰۵,۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰
سیستان و بلوچستان خاش ۰ ۴۲۵,۰۰۰ ۵۱۵,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰ ۸۶۵,۰۰۰
سیستان و بلوچستان زابل ۱۸۵,۰۰۰ ۴۲۵,۰۰۰ ۵۱۵,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰ ۸۶۵,۰۰۰
سیستان و بلوچستان زاهدان ۱۷۵,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰ ۶۰۵,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰
سیستان و بلوچستان نصرت آباد ۰ ۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۰ ۰
سمنان چهل دختر ۰ ۱۵۵,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
سمنان دامغان ۳۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰
سمنان سمنان ۳۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰
سمنان شاهرود ۵۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰
سمنان شهمیرزاد ۰ ۰ ۱۴۰,۰۰۰ ۰ ۰
سمنان گرمسار ۲۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰
سمنان مهدی شهر ۳۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
زنجان ابهر ۳۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰
زنجان زنجان ۳۵,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰
زنجان طارم ۴۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰
خوزستان آبادان ۱۲۰,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰ ۵۳۵,۰۰۰ ۶۴۵,۰۰۰
خوزستان امیدیه ۰ ۲۹۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۵۰۵,۰۰۰ ۶۰۵,۰۰۰
خوزستان اندیمشک ۸۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
خوزستان اهواز ۱۰۰,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ ۵۷۵,۰۰۰
خوزستان ایذه ۰ ۲۹۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۵۰۵,۰۰۰ ۶۰۵,۰۰۰
خوزستان بندرماهشهر ۱۲۰,۰۰۰ ۰ ۳۸۵,۰۰۰ ۵۳۵,۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰
خوزستان بهبهان ۱۲۰,۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰ ۵۴۵,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
خوزستان خرمشهر ۱۲۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۵۰۵,۰۰۰ ۶۰۵,۰۰۰
خوزستان دزفول ۸۰,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ ۴۰۵,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
خوزستان رامهرمز ۱۰۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰ ۵۷۵,۰۰۰ ۶۹۵,۰۰۰
خوزستان سربندر ۰ ۰ ۳۸۵,۰۰۰ ۵۳۵,۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰
خوزستان شوش دانیال ۸۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰ ۳۹۵,۰۰۰ ۵۱۵,۰۰۰
خوزستان شوشتر ۸۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰ ۵۳۵,۰۰۰
خوزستان مسجدسلیمان ۹۵,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ ۵۷۵,۰۰۰
خراسان شمالی آشخانه ۰ ۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰ ۴۲۵,۰۰۰
خراسان شمالی اسفراین ۹۰,۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰ ۴۴۵,۰۰۰
خراسان شمالی بام ۰ ۲۲۰,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰ ۴۴۵,۰۰۰
خراسان شمالی بجنورد ۸۵,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰ ۴۷۰,۰۰۰
خراسان شمالی شیروان ۹۵,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰ ۴۷۵,۰۰۰
خراسان شمالی صفی آباد ۰ ۰ ۲۶۵,۰۰۰ ۰ ۰
خراسان شمالی فالوج ۹۵,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰ ۴۷۵,۰۰۰
خراسان رضوی باخزرجام ۰ ۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۰ ۰
خراسان رضوی بجستان ۱۲۰,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۵۰۵,۰۰۰ ۶۰۵,۰۰۰
خراسان رضوی بردسکن ۱۰۰,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
خراسان رضوی تایباد ۱۲۰,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۵۰۵,۰۰۰ ۶۰۵,۰۰۰
خراسان رضوی تربت جام ۱۱۰,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ ۵۷۵,۰۰۰
خراسان رضوی تربت حیدریه ۱۰۰,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰ ۴۷۵,۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
خراسان رضوی خلیل آباد ۰ ۰ ۳۱۰,۰۰۰ ۰ ۵۰۵,۰۰۰
خراسان رضوی خواف ۱۲۰,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
خراسان رضوی درگز ۱۲۰,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰ ۴۷۵,۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
خراسان رضوی دوغارون ۰ ۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۰ ۰
خراسان رضوی سبزوار ۱۰۰,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰ ۴۲۵,۰۰۰
خراسان رضوی قدمگاه ۰ ۰ ۳۲۰,۰۰۰ ۰ ۵۱۰,۰۰۰
خراسان رضوی قوچان ۱۰۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
خراسان رضوی گناباد ۱۲۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۵۰۵,۰۰۰ ۶۰۵,۰۰۰
خراسان رضوی مشهد ۱۰۰,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰ ۳۳۵,۰۰۰ ۴۷۵,۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
خراسان رضوی نیشابور ۰ ۱۵۵,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
خراسان رضوی کاشمر ۰ ۰ ۳۱۰,۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰ ۵۱۵,۰۰۰
خراسان جنوبی بشرویه ۱۲۵,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۵۰۵,۰۰۰ ۶۰۵,۰۰۰
خراسان جنوبی بیرجند ۱۴۵,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۵۶۵,۰۰۰ ۶۷۵,۰۰۰
خراسان جنوبی خوسف ۰ ۰ ۳۷۰,۰۰۰ ۰ ۰
خراسان جنوبی فردوس ۱۳۰,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰ ۵۳۵,۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰
خراسان جنوبی فریمان ۰ ۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۰ ۰
خراسان جنوبی قائن ۱۴۵,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰ ۵۷۵,۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰
چهارمحال و بختیاری بروجن ۷۰,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
چهارمحال و بختیاری شهرکرد ۶۰,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰ ۳۳۵,۰۰۰
چهارمحال و بختیاری فارسان ۶۰,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰ ۴۴۵,۰۰۰
چهارمحال و بختیاری لردگان ۸۰,۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰ ۴۴۵,۰۰۰
تهران پلور ۰ ۰ ۸۵,۰۰۰ ۰ ۰
تهران دماوند ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۰ ۰
تهران فیروزکوه ۰ ۰ ۶۰,۰۰۰ ۰ ۰
بوشهر برازجان ۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰ ۵۴۵,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
بوشهر بندر دیلم ۰ ۰ ۴۳۰,۰۰۰ ۰ ۷۲۰,۰۰۰
بوشهر بوشهر ۰ ۰ ۴۳۰,۰۰۰ ۶۰۵,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰
بوشهر عسلویه ۰ ۰ ۴۶۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰
بوشهر گناوه ۱۳۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۵۰۵,۰۰۰ ۶۰۵,۰۰۰
آذربایجان شرقی آذرشهر ۵۵,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰
آذربایجان شرقی اهر ۸۵,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰ ۴۲۵,۰۰۰
آذربایجان شرقی بخشایش ۸۰,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰
آذربایجان شرقی بستان آباد ۰ ۱۱۵,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
آذربایجان شرقی بناب ۸۵,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
آذربایجان شرقی تبریز ۸۰,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰
آذربایجان شرقی جلفا ۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰
آذربایجان شرقی خدا آفرین ۱۴۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ ۵۷۵,۰۰۰
آذربایجان شرقی سراب ۸۵,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰
آذربایجان شرقی شبستر ۸۵,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰ ۴۲۵,۰۰۰
آذربایجان شرقی عجب شیر ۰ ۱۵۵,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰ ۳۳۵,۰۰۰
آذربایجان شرقی مراغه ۸۰,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
آذربایجان شرقی مرند ۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰ ۴۲۵,۰۰۰
آذربایجان شرقی میانه ۶۰,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
آذربایجان شرقی هادی شهر ۰ ۰ ۲۷۵,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰
آذربایجان شرقی هریس ۰ ۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰
آذربایجان شرقی هشترود ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰ ۳۳۵,۰۰۰
آذربایجان شرقی کلیبر ۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰ ۴۴۵,۰۰۰
آذربایجان غربی ارومیه ۱۱۰,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰
آذربایجان غربی اشنویه ۹۵,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰
آذربایجان غربی بوکان ۷۰,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰
آذربایجان غربی پلدشت ۰ ۱۸۵,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰
آذربایجان غربی پیرانشهر ۹۵,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰
آذربایجان غربی تکاب ۶۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰ ۳۳۵,۰۰۰
آذربایجان غربی چالدارن ۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ ۵۷۵,۰۰۰
آذربایجان غربی خوی ۱۰۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰ ۴۵۵,۰۰۰
آذربایجان غربی سردشت ۱۱۵,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰ ۴۵۵,۰۰۰
آذربایجان غربی سلماس ۸۵,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰ ۴۵۵,۰۰۰
آذربایجان غربی شاهین دژ ۸۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰ ۴۲۵,۰۰۰
آذربایجان غربی ماکو ۹۵,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
آذربایجان غربی مهاباد ۸۵,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰ ۴۲۵,۰۰۰
آذربایجان غربی میاندوآب ۸۰,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
آذربایجان غربی نقده ۹۵,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰ ۴۲۵,۰۰۰
ایلام آبدانان ۹۵,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰ ۴۴۵,۰۰۰ ۵۳۵,۰۰۰
ایلام ایلام ۸۵,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰
ایلام ایوان ۸۰,۰۰۰ ۰ ۲۷۵,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰ ۴۴۵,۰۰۰
ایلام بدره ۰ ۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰ ۵۱۵,۰۰۰
ایلام دره شهر ۸۰,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰
ایلام دهلران ۵۰,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۵۰۵,۰۰۰ ۶۰۵,۰۰۰
ایلام شیروان وچرداول ۹۵,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
ایلام گیلانغرب ۰ ۰ ۲۹۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
ایلام مهران ۹۵,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰ ۴۴۵,۰۰۰ ۵۳۵,۰۰۰
البرز طالقان ۰ ۶۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰
اصفهان اردستان ۵۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰
اصفهان اصفهان ۶۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰
اصفهان بادرود ۳۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰
اصفهان بوئین ۰ ۰ ۱۹۰,۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰
اصفهان تیران ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اصفهان خمینی شهر ۵۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
اصفهان خوانسار ۶۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰
اصفهان خوربیابانک ۰ ۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۰ ۵۰۵,۰۰۰
اصفهان داران ۰ ۰ ۱۸۵,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
اصفهان دهاقان ۰ ۱۷۰,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰ ۳۳۵,۰۰۰
اصفهان رامشه ۰ ۱۷۰,۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
اصفهان زرین شهر ۵۰,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
اصفهان زواره ۰ ۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۰ ۰
اصفهان سمیرم ۷۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
اصفهان شاهین شهر و میمه ۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰
اصفهان شهرضا ۰ ۱۷۰,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰ ۳۳۵,۰۰۰
اصفهان فریدونشهر ۷۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰ ۳۳۵,۰۰۰
اصفهان فلاورجان ۵۰,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰
اصفهان فولادشهر ۰ ۰ ۱۸۵,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰
اصفهان گلپایگان ۵۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰
اصفهان لنجان ۵۰,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
اصفهان مبارکه ۶۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
اصفهان میمه ۰ ۹۵,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰
اصفهان نائین ۷۰,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
اصفهان نجف آباد ۵۰,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰
اصفهان نطنز ۳۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰
اصفهان هرند ۰ ۰ ۲۱۵,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
اصفهان کاشان ۳۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰
اردیبل اردبیل ۱۱۰,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰ ۴۴۵,۰۰۰
اردیبل پارس آباد ۱۰۰,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
اردیبل خلخال ۷۰,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰
اردیبل قره ضیاءالدین ۸۰,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
اردیبل گرمی ۸۵,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
اردیبل مشکین شهر ۹۵,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰ ۴۵۵,۰۰۰
اردیبل نیر ۰ ۰ ۲۶۵,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰ ۴۴۵,۰۰۰
اردیبل هشتجین ۰ ۰ ۲۲۰,۰۰۰ ۰ ۰
اردیبل کیوی(کوثر) ۰ ۱۸۵,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰

انتهای پیام/