بلیت فطار تندروی پردیس برای مسیر پردیس – مشهد به قیمت ۸۰ هزار و ۴۰۰ تومان است.

به گزارش  پایان نیوز ،  قیمت انواع بلیت های قطار برای مسیر های مختلف در کشور به شرح زیر است:

مبدا مقصد نوع قطار قیمت(ریال)
پردیس مشهد ۱ تندروی پردیس ۸۰۴,۰۰۰
پردیس مشهد ۲ تندروی پردیس ۸۰۴,۰۰۰
پردیس مشهد ۳ تندروی پردیس ۸۰۴,۰۰۰
پردیس مشهد ۴ تندروی پردیس ۸۰۴,۰۰۰
تهران سمنان صبا (اتوبوسی دو طبقه) ۸۵,۰۰۰
تهران ف ۲ مشهد (طوس) صبا ویژه – صبا (اتوبوسی دو طبقه) ۴۴۰۰۰۰ -۵۸۴۰۰۰
تهران خواف میلاد (لوکس ۶ تخت ) ۵۵۹,۰۰۰
تهران طبس میلاد (لوکس ۶ تخت ) ۶۷۵,۰۰۰
تهران ف ۴ مشهد (طوس) لوکس ۴ تخته سبز -لوکس ۴ تخته ۷۹۹۰۰۰ -۷۶۹۰۰۰
تهران ف ۵ مشهد صبا (اتوبوسی دو طبقه) – صبا ویژه ۴۷۳۰۰۰ – ۵۸۴۰۰۰
تهران ف ۸ مشهد (سیمرغ) ۴تخته ویژه ۷۸۹۰۰۰
تهران ف ۱۳ مشهد (زندگی) ۵ستاره زندگی با شام ویژه- با شام – با عصرانه ۱۰۵۰۴۰۰۰-۱۳۲۴۰۰۰-۱۰۹۴۰۰۰
تهران ف ۱۷ مشهد (سبز) VIP -4تخته ویژه ۱۱۵۰۰۰۰ – ۷۸۹۰۰۰
آزادور مشهد صبا (اتوبوسی دو طبقه) ۱۵۱۰۰۰
اصفهان مشهد ۱ غرال (لوکس چهار تخته) ۹۶۰,۰۰۰
شیراز مشهد پلور سبز (لوکس ۴ تخته) ۱,۰۶۰,۰۰۰
تبریز مشهد ۱ لوکس ۴ تخته سبز -لوکس ۴ تخته ۱۱۴۰۰۰۰ – ۱۰۷۵۰۰۰
تبریز مشهد ۲ لوکس ۴ تخته سبز – ۴ تخته خلیج فارس ۱۱۴۰۰۰۰ – ۹۳۰۰۰۰
اهواز مشهد ۲ پلور سبز (لوکس ۴ تخته) – لوکس ۶ تخته ۱۳۶۰۰۰۰ – ۱۰۵۰۰۰۰
زنجان مشهد لوکس ۴ تخته – میلاد (لوکس ۶ تخته) ۸۱۹۰۰۰-۷۱۴۰۰۰
قزوین مشهد چهار تخته خلیج فارس – لوکس ۶ تخته ۶۸۰۰۰۰-۵۹۰۰۰۰
کرج مشهد ۱ پلور سبز (لوکس ۴ تخته) – لوکس ۶ تخته ۷۹۵۰۰۰-۵۹۵۰۰۰
کرج مشهد ۲ البرز (لوکس ۴ تخته) ۸۰۰۰۰۰
کاشان مشهد پلور سبز (لوکس ۴ تخته) ۸۴۹,۰۰۰
قم مشهد ۱ لوکس ۶ تخته ۶۷۴۰۰۰
قم مشهد ۲ لوکس ۴ تخته ۷۸۹۰۰۰
ملایر مشهد پلور سبز (لوکس ۴ تخته) ۱۱۴۷۰۰۰
اراک مشهد پلور سبز (لوکس ۴ تخته) – لوکس ۶ تخته ۱۰۰۴۰۰۰ – ۶۶۰۰۰۰
ساری مشهد پلور سبز (لوکس ۴ تخته) – لوکس ۶ تخته ۸۴۰۰۰۰ – ۶۴۰۰۰۰
ف۱ اهواز معمولی صندلی (کوپه ای) – اتوبوسی ۲۷۵۰۰۰ – ۲۲۰۰۰۰
ف۴ اهواز معمولی صندلی (کوپه ای) ۲۵۰۰۰۰
ف ۲ تبریز لوکس ۴ تخته سبز – ۴ تخته خلیج فارس ۴۹۵۰۰۰ -۴۲۵۰۰۰
ف۱ مراغه چهار تخته خلیج فارس – زاگرس (معمولی خواب) ۳۹۸۵۰۰ – ۲۲۸۵۰۰
تهران سریع مراغه چهار تخته خلیج فارس – زاگرس (معمولی خواب) ۳۹۸۵۰۰ – ۲۲۸۵۰۰
تهران زنجان ۱ ریل باس ۱۷۰۰۰۰
تهران اصفهان چهار تخته خلیج فارس ۳۸۰۰۰۰
تهران شیراز ۱ پلور سبز (لوکس ۴ تخته) ۷۳۵۰۰۰
تهران ترن ست یزد ۱ تندروی پردیس ۳۷۵۰۰۰
تهران ترن ست یزد ۲ تندروی پردیس ۳۷۵۰۰۰
تهران زاهدان البرز (لوکس ۴ تخته) – لوکس ۶ تخته ۹۶۷۰۰۰ -۶۷۵۰۰۰
تهران بندرعباس ۲ غزال (لوکس ۴ تخته) ۹۵۷,۰۰۰
تهران بندرعباس ۳ البرز (لوکس ۴ تخته) – لوکس ۶ تخته ۸۸۱۰۰۰ – ۶۱۵۰۰۰
اصفهان بندرعباس البرز (لوکس ۴ تخته) – لوکس ۶ تخته ۷۰۲۰۰۰-۵۳۵۰۰۰
تهران ساری معمولی صندلی (کوپه ای) – اتوبوسی ۱۲۰۰۰۰ – ۹۵۰۰۰
تهران گرگان ۱ البرز (لوکس ۴ تخته) – لوکس ۶ تخته ۳۵۸۰۰۰-۲۸۰۰۰
تهران گرگان ۲ البرز (لوکس ۴ تخته) – لوکس ۶ تخته ۳۹۱۵۰۰-۲۹۶۵۰۰
تهران مشهد حمل خودرو ۱,۴۹۴,۰۰۰
تهران تبریز حمل خودرو ۱,۰۷۷,۵۰۰
تهران شیراز حمل خودرو ۱,۴۹۴,۰۰۰
اصفهان بندر عباس حمل خودرو ۱,۳۴۴,۰۰۰
شیراز مشهد حمل خودرو ۲,۲۰۵,۰۰۰
یزد مشهد حمل خودرو ۱,۰۹۴,۰۰۰
تهران زاهدان حمل خودرو ۱,۹۵۵,۰۰۰
تهران اهواز حمل خودرو ۱,۵۲۷,۵۰۰
تهران بندرعباس حمل خودرو ۲,۳۴۴,۰۰۰
بندرعباس مشهد حمل خودرو ۲,۱۵۵,۰۰۰
تبریز مشهد حمل خودرو ۲,۲۵۵,۰۰۰
اهواز مشهد حمل خودرو ۲,۳۵۵,۰۰۰
تهران یزد حمل خودرو ۹۱۶,۵۰۰
کرمان مشهد حمل خودرو ۱,۰۹۴,۰۰۰
تهران کرمان حمل خودرو ۱,۵۴۴,۰۰۰

انتهای پیام/