به گزارش پایان تیتر، محمد مهدی امیری  اظهار کرد  با تاکید بر اهمیت ایجاد داعیه برای افزایش مشارکت شهروندان در فعالیت های داوطلبانه و سازمان های مردم نهاد، افزود: اگر اشخاص بدانند نظراتشان در تصمیم گیری ها شرکت داده می گردد، حضورشان در  فرایند همکاری افزایش می یابد. این در حالیست که اگر آنان نگاه کنند نسبت به  نظراتی که عرضه داده اند، احترام گذاشته نمی توان و همکاری آنان برای مسئولین اهمیتی ندارد این همکاری کم کم سیر نزولی می یابد.

وی با اشاره به اینکه از دیدگاه جامعه شناسی همکاری اصل اول همکاری هست اظهار کرد: در این فرآیند عمل و یک تعهد متقابل وجود دارد. تعهد زمانی اتفاق می افتد که اشخاص نسبت به فعالیت شان احساس تعلق داشته باشند، همچنین احساس تعلق زمانی اتفاق می افتد که اشخاص حس کنند دیده شده اند و نظراتشان با اهمیت هست.

ریاست مرکز پذیرش و سازگاری گروه های هدف سازمان بهزیستی کشور،  با بیان اینکه NGOها توان دارند احساس تعهد و مسیولیت را در شهروندان ایجاد کنند، تصریح نمود: نخستین اصل در همکاری ایجاد اعتماد اجتماعی هست و شاخصی هست که درباره رابطه و همکاری گروهی مدنظر داشته می گردد.

امیری با اشاره به سطوح متمایز همکاری اظهار کرد: گاهی تنها از اشخاص درباره نظراتشان سوال و گاهی نیز به نحو جزئی نظرات آنان را در تصمیم گیری ها اعمال می کنیم اما در حالت ایده آل باید کلیه نظرات اشخاص را در روال مشارکت به کار دریافت کنیم. هر چه عمق همکاری شهروندان زیادتر باشد تعهد احساس تعلق آنان نیز قویتر می گردد.

وی  با تاکید بر اهمیت همکاری جوانان در سازمان های مردم نهاد اظهار کرد: بکارگیری جوانان زمانی افزایش می یابد که پذیرش آنان به عنوان نیروی بالقوه، تصمیم ساز و هم افزا برای انجام امور شهروندی صورت پذیرد. عضویت جوانان در این سازمان ها باید داوطلبانه باشد و نباید به نحو تحمیلی و اجباری اتفاق افتد.

  رئیس مرکز پذیرش و سازگاری گروه های هدف سازمان بهزیستی کشور، با اشاره به اینکه توسعه از پایین شرایط همکاری شهروندان را زیادتر فراهم می کند، اضافه کرد: نباید از این نکته غافل شویم که مدیریت یک سازمان طبق معمول از بالا به پایین هست اما هر چه بخواهیم در فرآیند توسعه موفق تر عمل کنیم، باید هر چه زیادتر به مردم و جوانان اعتماد دارا باشیم و آنان را تنها اشخاص یا شهروندانی بدون برنامه تلقی نکنیم.

امیری در ادامه بر بکارگیری و همکاری حقیقی شهروندان بدور از شعارهای جعلی تاکید کرد و اظهار کرد: در موضوعات سیاسی مثل انتخابات همکاری شهروندان نمود بیشتری دارد. این در حالیست که در حوزه های اقتصادی، فرهنگی یا نهادهای مدنی این همکاری به اندازه کافی قابل درک نیست. ما نیازمند مشارکتی جامع، پویا، یکپارچه و چند بعدی هستیم و لازم هست تا اشخاص در همه مراحل توسعه به نحو حقیقی درگیر گردند. نردبام همکاری نباید به شکلی باشد که مردم تنها در پله اول آن بر جای بمانند لکن باید از نردبام همکاری بالا روند و میزان دخالت شان در موضوعات اجتماعی افزایش یابد.

انتهای پیام