به گزارش پایان تیتر، بند “ح” فهرست مصادیق محتوای مجرمانه با عنوان مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به شرح ذیل در جلسه ۱۴۱و ۱۴۱مطرح و به تصویب کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رسید:
-۱انجام هر اقدامی در فضای مجازی که موجب اخلال در امر انتخابات شود و روند عادی انتخابات را دچار ایراد نماید؛ از قبیل اخلال در داده ها یا سامانه های مرتبط با انتخابات یا ممانعت از دسترسی به آنها، تأخیر یا تعجیل در شروع یا اجرای انتخابات، ثبت نام و رأی گیری یا عدم اخذ رأی از رأیدهندگان، (بند ۷ماده ۳۸قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مواد ۷۸۳ ،۷۸۷ ،۷۸۷ ،۷۸۷و ۷۷۷قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات و مجازات های بازدارنده و ماده ۷۷آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری
-۲انتشار اکاذیب مرتبط با انتخابات در فضای مجازی نظیر انتشار اخبار کذب و خلاف واقع از نتایج بررسی صلاحیتها، شمارش آراء، ادعاهای بیاساس پیرامون تقلب در انتخابات، مخدوش بودن انتخابات، توقف انتخابات(بند ۱۱ماده ۷قانون مطبوعات و ماده ۷۷۷قانون مجازات اسلامی بخش جرایم رایانه ای
-۳هرگونه انتشار نظر یا تصویر مقامات و مدیران و اشخاص موضوع ماده ( )۷۷قانون انتخابات، به نفع یا ضرر نامزدها و جریانها و احزاب و گروههای سیاسی در جریان انتخابات به جز مواردی که قبلاً جنبه عمومی پیدا کرده است (ماده ۷۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
-۴اعلام نظر مسئولین موضوع ماده ۷۷قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در طول مدت مسؤولیت در فرایند انتخابات به نفع یا به ضرر نامزدها و احزاب انتخاباتی در فضای مجازی (ماده ۷۷قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی(
-۵انجام هرگونه تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی توسط کارکنان دستگاههای اجرایی(موضوع ماده ( )۹۲قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) و اشخاص حقوقی وابسته به آن ها در ساعات اداری یا استفاده از جایگاه، عنوان، مقام یا موقعیت اداری و سازمانی توسط کارکنان نهادهای مذکور برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی یا استفاده ازامکانات و تجهیزات دستگاههای اجرایی از قبیل سامانه، تارنما و پایگاههای اینترنتی بجز موارد مجاز قانونی برای تبلیغات انتخاباتی (ماده ۷۳و تبصره ماده ۷۷قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و مواد ۹۷و ۹۷آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری)
-۶انتشار محتوای تبلیغاتی در فضای مجازی با عنوان ستاد انتخاباتی مجازی یا هر عنوان مشابه دیگر نظیر ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران، ستاد بانوان خارج از مجاری قانونی. (موضوع ماده ۷۳و بند ۷ماده ۳۹قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
-۷درج و بازنشر محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی خارج از مدت زمان مقرر شده برای فعالیت تبلیغات انتخاباتی. (ماده ۷۷و بند ۷ ماده ۳۹قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۹۸آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری)
-۸انجام اقدامات مغایر امنیت ملی در فضای مجازی نظیر ایجاد تفرقه قومی و مذهبی، انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات، هرگونه فعالیت تبلیغی به نفع گروهها و سازمان های مخالف نظام بر علیه انتخابات (بند ۱ماده ۳۹قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ماده ۷۷۷قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
-۹دادن وعدههای خارج از اختیارات قانونی نمایندگی توسط نامزدها در فضای مجازی (بند ۹ماده ۳۹قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
-۱۱هرگونه تخریب، تهدید، هتک حرمت و حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی در فعالیتهای تبلیغاتی انتخاباتی در فضای مجازی (بند ۸ماده ۳۹قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
-۱۱تولید، انتشار، بازنشر یا اظهار هرگونه محتوا، اخبار جعلی یا مطالب کذب و خلاف واقع در فعالیتهای تبلیغاتی انتخاباتی در فضای مجازی (ماده ۷۹و بند ۷ماده ۳۹قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
-۱۲تخریب عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در فضای مجازی که در مهلت قانونی تبلیغات منتشر شدهاند (تبصره ۹و بند ۷ ماده ۳۹قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۷۸۷قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
-۱۳استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع نظیراستفاده ابزاری از تصاویر افراد (اعم از زن و مرد) برای تبلیغات انتخاباتی و یا عدم رعایت شئون اسلامی در انتشار تصاویر مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی میباشند. (بند ۱۷ ماده ۷قانون مطبوعات و بند ۳ماده ۳۹قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
-۱۴اخلال در اجتماعات و سخنرانیهای قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها در فضای مجازی (تبصره ۹و بند ۲ماده ۳۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۷۸۷قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
-۱۵تهدید یا تطمیع در امر انتخابات از قبیل تهدید افراد به خودداری از شرکت در انتخابات یا رأی دادن به نامزد خاص و ایجاد رعب و وحشت برای رایدهندگان یا اعضاء شعب ثبت نام و اخذ رای در فضای مجازی. (ماده ۹۳۷قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده و بند ۹۹ماده ۳۸قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و بند ۳ماده ۳۸قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
-۱۶توهین به اعضای هیأتهای نظارت و اجرائی و مجریان و ناظران انتخابات یا تهدید آنان در فضای مجازی(بند ۱۷ماده ۳۸قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
-۱۷دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( )۷قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت تبلیغاتی به نفع یا ضرر نامزدها، توسط مقامات دستگاههای مزبور در فضای مجازی (بند ۱۱ماده ۳۸قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
-۱۸دخالت در امر انتخابات با سند یا سِ مت مجعول و یا به هر صورت غیرقانونی در فضای مجازی (بند ۱۹ماده ۳۸قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
-۱۹اعلام و القای انصراف، شکست و یا پیروزی نامزدهای انتخابات بدون رعایت تشریفات قانونی و اعلام نتایج پیش از رعایت تشریفات قانونی در فضای مجازی (بندهای ۱۳و ۱۲ماده ۳۸قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۷۷آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری)
-۰۲هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیر مستقیم از طریق اعطای کمکها نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأتها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبتنام در انتخابات در فضای مجازی( بند ۱ماده ۳۸قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

انتهای پیام/